Adatkezelési Tájékoztató

Etika és megfelelőségi Segélyvonal használata.

 Adatkezelési tájékoztató | Etika és megfelelőségi segélyvonal   

Az Ön személyes adatainak biztonsága fontos számunkra. A jelen tájékoztatóban ismertetjük, hogyha panaszt, aggályt jelent be az Etika és megfelelőségi segélyvonalon, hogyan gyűjtjük, kezeljük és tároljuk az Ön személyes adatait.

 Az általunk gyűjtött adatok és azok felhasználási módja

Önre vonatkozóan  személyes adatokat kezelhetünk, amennyiben vállalatunk Etika és megfelelőségi segélyvonalához tartozó e-mailjén vagy telefonhívása során megad személyes adatokat. Példaként említve ilyen személyes adat lehet:  név, kapcsolattartási adatok mint értesítési telefonszám, munkahelyi pozíció megnevezése, munkahely megnevezése, lakcím, e-mailcím. 

Az e-mailben vagy telefonon megadott adatoknak a kezelője a Lilly Hungária Gyógyszer-, Állategészségügyi és Orvosi Berendezéseket Gyártó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság 1075 Budapest, Madách u. 13-14. VII. em. vagy olyan harmadik felek, akik, illetve amelyek a mi megbízásunkból járnak el az alábbi célokból, hogy Önnel kapcsolatba lépjenek az Ön által  bejelentett panasz, aggály kivizsgálásában, erre vonatkozó intézkedés vagy válaszadás érdekében.

 Az adatkezelések jogalapja:

Személyes adatait annak érdekében kezeljük, hogy választ adjunk kérdésére, intézkedjünk panaszával, aggályával kapcsolatban, elvégezzük saját üzletmenetünk során szükséges adminisztratív feladatokat.

Szükség lehet arra is, hogy az adatait jogi és szabályozási kötelezettségeink teljesítése érdekében használjuk fel, beleértve vállalati nyilvántartási és adatmegőrzési kötelezettségeinket, a tevékenységeink jogszerűségének dokumentálására vonatkozó illetve hatósági bejelentési kötelezettségeinket, amelyek a Lilly jogos érdekeinek körébe tartoznak. 

Ön nem köteles megadni nekünk az adatait, de ha így dönt, nem tudunk pl.: kérdésére visszajelezni, észrevételével kapcsolatban intézkedést hozni.

 Annak az indokai, hogy miért osztjuk meg másokkal a személyes adatait

A Lilly-n belül a segélyvonal működtetésében résztvevő, ügyfélkapcsolatok kezelésében résztvevő munkatársak, a rendszer technikai támogatói és ennek ellenőrzésében részt vevő munkatársak férnek hozzá a feladatuk szempontjából releváns adatokhoz. Sor kerülhet arra, hogy az Ön adatait megosztjuk minden olyan harmadik fél, akinek/amelynek az Ön adatai a tudomására jutnak, vállalta, hogy azokat védelemben részesíti, és csakis a mi utasításainknak megfelelően használja fel.  Sor kerülhet arra is, hogy jogszabályi kötelezettségünknek kell eleget tennünk, amikor az adatait a hatóságok tudomására hozzuk; ilyen történhet pl. nemzetbiztonsági érdekből, vagy bűnüldözési célból.

 Hol tároljuk az Ön személyes adatait

Sor kerülhet arra, hogy az Önről szóló személyes adatokat másik Lilly csoportvállalathoz továbbítjuk a világ valamelyik részére. Megtörténhet, hogy ezek a kapcsolt vállalkozásaink is adatokat továbbítanak Önről más Lilly csoport-vállalatokhoz.  Egyes Lilly csoportvállalatok működési helye lehet olyan országokban, ahol törvényileg esetleg nem biztosított a megfelelő szintű adatvédelem.  Ettől függetlenül, a Lilly vállalatok mindegyikével szemben az az elvárás, hogy a személyes adatokat úgy kezeljék, hogy az megfeleljen a jelen tájékoztatásban foglaltaknak.  A határokon átívelő adattovábbítás alapjáról, valamint arról, hogy milyen garanciákat alkalmaznak a Lilly társaságok a személyes adatok továbbítása esetén, további felvilágosításért, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba ezen a címen: privacy@lilly.com, vagy látogasson erre az oldalra: https://www.lilly.com/privacy.

 Mennyi ideig tároljuk az adatait

Az Ön adatai tárolási idejét az határozza meg, hogy milyen időtartamú tárolás szükséges a vonatkozó jogi és üzleti érdekek teljesüléséhez, összhangban a Lilly nyilvántartási és adattárolási szabályzatainak a rendelkezéseivel és az irányadó jogszabályokkal.  

Hogyan gondoskodunk az adatai biztonságáról

Ésszerű fizikai, elektronikus és eljárási védelmet alkalmazunk az általunk kezelt és tárolt adatok megóvása érdekében. Egyebek mellett az Ön adataihoz való hozzáférést csak felhatalmazott alkalmazottjainknak, megbízottjainknak, szerződött partnereinknek, beszállítóinknak, kapcsolt vállalkozásainknak és üzletei partnereinknek engedjük meg, illetve ha másoknak is, akkor azért, mert azok hozzáférése szükséges a Lilly érdekében végzett feladataik teljesítéséhez. Kérjük, vegye azonban figyelembe, hogy semmilyen biztonsági rendszer nem képes kivédeni minden lehetséges biztonsági kockázatot

 Az Ön jogai és lehetőségei

Önt megilleti a jog, hogy információt kérjen tőlünk a személyes adatai felhasználásának módjáról, és arról, hogy azokat kivel osztjuk meg. Ön meg is tekintheti a személyes adatát, és másolatot kérhet arról a személyes adatáról, amely a birtokunkban van. Ha Ön szerint a személyes adata hiányos vagy hibás, akkor igényelheti annak helyesbítését, illetve igényelheti azok törlését. Korlátozhatja az adatainak kezelését, tiltakozhat az adatkezeléssel kapcsolatban és panaszt tehet az adatkezelési hatóságnál.

Önt megilleti az a jog is, hogy – korlátozott mértékben, illetve megfelelő feltételek esetén – kérje a személyes adatának más jogalanyhoz vagy személyhez géppel olvasható formában történő továbbítását.Az, hogy tudjuk-e a kérését teljesíteni, bizonyos korlátozásoktól függhet.

 Hogyan léphet velünk kapcsolatba

Fenti kéréseit az alábbi elérhetőségeken juttathatja el hozzánk

Lilly Hungária Kft.

1075 Budapest, Madách út 13-14

Tel.: 06-1-3285100

 

Hogyan élhet panasszal

Ha Ön panaszt kíván tenni amiatt, ahogyan a személyes adatait kezeljük, akkor keresse az Adatvédelmi Tisztviselőnket a privacy@lilly.com e- mailcímen, aki ki fogja vizsgálni az ügyét.

Ha Ön nem fogadja el a válaszunkat, vagy úgy véli, hogy nem jogszerűen kezeljük az Ön személyes adatát, akkor az adatvédelmi hatósághoz fordulhat panaszával abban az országban, ahol az állandó tartózkodási helye van, ahol a munkahelye van vagy ahol a GDPR szabályainak vélt megsértése történt.

  

Lilly Hungária Kft.

1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Tel: 06-1-3285100

www.lilly.hu

PP-MG-HU-0013 A dokumentum zárása: 2018.05.23.